Home‘रमन के गोठ’(रमन चो गोठ)(हल्बी) : आकाशवाणी से प्रसारित विशेेष कार्यक्रम (दिनांक 9 मई, 2016, समय प्रातः 10.45 से 11.00 बजे तक)

Secondary links

Search

‘रमन के गोठ’(रमन चो गोठ)(हल्बी) : आकाशवाणी से प्रसारित विशेेष कार्यक्रम (दिनांक 9 मई, 2016, समय प्रातः 10.45 से 11.00 बजे तक)

पुरूष उद्घोषक
जमाय सुनतो लोग मन के नमस्कर!

आकाशवाणी चो महत्वपूर्ण प्रसारण ने ‘‘रमन के गोठ’’ ने आपन सपाय के हार्दिक स्वागत आय, अभिनंदन आय।

जमाय सुनतो लोग मन! आपन मन चो सहयोग ले आकाशवाणी चो ये बिशेष प्रसारण रमन चो गोठ जुगे लोकप्रिय होयसे। एचो काजे तुमी सबके जुगे-जुगे धन्यवाद।

डॉ.रमन सिंह साहेब ‘‘ रमन के गोठ’’ चो नौवा कड़ी ने आमी आपन चो हार्दिक स्वागत करूसे।

डॉ. रमन सिंह

 •  सपाय साथी संगी सियान-जुवान, आया-बहिन मन के मोचो जय जोहार। आपन मन संगे गोठियालोने खुबे अच्छा लागेसे, आपन मन चो चिट्ठी ने नुवा-नुवा सुझाव मिरेसे,नुवा योजना बनातो काजे ताकत मिरेसे ।
 •  आजी सबले पहिल मैं हुन पीला मन के बधाई देयेंसे, जोन मन 10वीं अउर 12वीं चो परीक्षा में सफलता पावलासोत।
 • मेरिट लिस्ट ने बेटी मन चो अउर सरकारी स्कूल मन चो पीला मन आपलो दबदबा बनाउन राखलासोत। येके दखुन मोके खूबे हरीक लागली। येेई काजे आमचो स्कूल मनचो पालक मन चो अउर आमी सपाय चो मान बाढ़लीसे।
 • जोन बले पीला आपलो मन मुताबिक सफल होउक नी सकला, हुन मन के बिलकुल बले निरास नी होतोरआय।
 •  आपन मन के कितलेय उदाहरण मिरेदे, कि कोनी बले गोटोक परीक्षा ने उम्मीद ले कम नम्बर पावतो पीला, दुसर परीक्षा ने शानदार सफलता पाउआत ।

महिला उद्घोषक-

 • सुनतो लोग मन! कार्यक्रम सुन तो पाटकुती आपन मन जुगे संख्या ने आमके चिट्ठी पठासाहास, जे चो काजे आपन मन चो रूची अउर उत्साह चो पता लगेंसे। ये दांय चोले SMS चो जरिया ने बले सुनतो लोग मन चो प्रतिक्रिया नेेतो व्यवस्था करलोर होलीसे। जेचो काजे आपन मन आपलो मोबाईल ले मेसेज बाक्स ने RKG चो पाट कुती स्पेस नेउन आपलो बिचार लिखुन 7668-500-500 नम्बर ले पठाउक सकासे।
 • ईया, येदाये अउर आगर इंतजार नी करून सीधा-सीधा शुरू करवां मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ले ‘‘गोठ-बात’’ ।
 • डॉक्टर साहेब। इतलो घाम चो परवाह नी करून भाति बले आपन, ‘‘लोग सुराज अभियान’’ काजे निकरलासाहास। ये बेरा के आपन काय काजे मन करलास?

डॉ. रमन सिंह का जवाब

 •  ये गोठ ले मोेके, मोचो प्रिय कवि लक्ष्मण मस्तुरिहा चो गीत चो दुइ लाइन सुरता येयेसे-

                ‘‘ मोर संग चलव जी, मोर संग चलव गा’’।
   जेबे सपाय मन संगने चलुवात, अउर छत्तीसगढ़ चो विकास चो कहिनी बनाउआत, तेबे आमचो सुराज अभियान फलित होयसे।

 

 • ग्राम सुराज अभियान चो शुरूवात जुगे घाम बेरा अउर नौ तप्पा चो मंजारेे होउ रली।
 • जसन आमी मन दियारी, ईद, क्रिसमस ने घर चो सफाई करूसे उसनेचे आमी शासन प्रशासन चो सफाई अभियान असन घाम बेरा ने चलाऊंसे।
 • ये अभियान के घाम बेरा चो चलातोर पाछे चो कारण आसे, कि घाम बेरा ने किसान दादा मन आमचो येतो बिती फसल चो तयारी करूआत। किसान खाली रहुआत। पीला मन चो पढ़ेई चो पाटकुती लोग खाली रहुआत अउर येतो बिती स्कूल चो तयारी ने लगुन रहुआत।
 • आमचो अधिकारी, कर्मचारी मन बले येई घाम ने बाहरे निकरून गॉव ने जातो काजे न हौसला करते रोहोत अउर न हिम्मत, येई काजे आमन मन तैय करलूसे कि आमचो चिप् सेक्रेटरी ले धरून खालेे चो सपाय अधिकारी मुख्यमंत्री ले धरून मंत्री बिधायक, सांसद, जिला पंचायत चो सपाय सदस्य गॉव ने रदे।
 • जेबे घाम ने आमी रूक चो खाले बसुसे, आमा चो रूक चो खाले, मोहु चो रूक चो खाले, कुसुम चो रूक चो खाले अउर हुताबसुन गॉव बिता मन चो मंझारे तपलो घाम ने चौपाल लगाउन बसुऑव। तो मोके लागेसे कि खुब्बे नुवा योजना मन चो जनम हुनी बेरा ने होउआय। अउर मैं दखलेसे कि आमन मन जितलो योजना मन चौपाल ने बनालुसे। उन आज तक चो सबले सफल योजना मन ने गोटोक आय। आमन मन मुख्यमंत्री ‘‘बाल ह्दय योजना’’, चावल उत्सव, चरण पादुका, लद्यु वनोपज खरीदी असन योजना मन चो शुरूआत करलुसे।
 • येदाय आमी योजना मन मंत्रालय चो पाचवा मंजिल ने ए.सी. बाखरा ने बनाउसे, तो योजना मन दिमाक ले बनुआय, अउर जेबे आमी चौपाल ने गॉव बिता मन चो मंजारे योजना मन बनाउसे, तो न केवल दिमाक ले बल्कि दिल ले योजना मन बनेसे, ये काजे असन गोठ बात मन जो कि चौपाल ने होउआय, हुन आमचो काजे आगे चो एजेण्डा बनुन जाउआय अउर येचो पुरा-पुरा पालन आमी करूआव।
 • मोके लागे से, कि येई विषय आय, कि आमी ‘‘लोक सुराज अभियान’’ ने गॉव जाउऑव, ब्लाक मुख्यालय ने जाउऑव, जिला ने बसुन समीक्षा करूआव, अउर येचो ले नुवा योजना मन चो जनम बले होउआय, अउर सरकार चो काजे सरलगा येई 12 बरख ने आपलो चो खुद चो आकलंन करतो काजे बले ये सबले बडे जरिया आये, कि आमी कोन लगे असफल रलु, कोन योजना मन ने आमी पाठकुती आसु, अउर हुन योजना मन के क्रियान्वयन ने खाले स्तर ने काय कमी आसे।
 • ये कमी मन के दुर करतोर चो येचो ले बेहतर उपाय अउर नी होयदे। येचो उद्देश्य सिर्फ येई आय, कि जनता जो मंजारे योजना मन चो पुरा-पुरा पारदर्शी तरीका ले क्रियान्वयन होउक सको।

  पुरूष उद्घोषक-
 • मुख्यमंत्री साहेब आपन खुबे अच्छा गोठ संागलास योजना मन दिल ले बनुआत, गॉव चो चौपाल ने बनुआत, रूक चो खाले बनुआत।
 • मुख्यमंत्री साहेब ‘लोक सुराज अभियान’ चो चलते आपन कितलोई घोषणा मन करलास, घोषणा, लोकार्पण, शिलान्यास अउर बले काई-काई करलासाहास, प्रदेश चो जनता चो काजे येचो काय महत्व होउक सकेदे।

डॉ. रमन सिंह का जवाब
 

 •  ‘लोक सुराज’ ने आमी न केवल लोग मन ले गोठ बात करूआव, बल्कि गॉव चो योजना मन चो लोकार्पण अउर शिलान्यास करतो चो कार्यक्रम बले येचोले बनुआय, अउर ये मौका रहुआय जेबे आमी योजना मन केे जनता चो मंजारे सोपुऑव, अउर येई लोकार्पण कार्यक्रम चो संगे-संगे आमी हुन योजना मन चो सफलता बाटे बले जाउऑव, जो कि स्थानीय स्तर ने हुता चो लोग मन बनालासोत।
 • मैं दूई ठन घटना सांगुक चाहेंदे, ‘‘ लोक सुराज अभियान’’ चो चलते मैं दंतेवाड़ा गेले। ‘‘मोचो बाड़ी योजना’’ ने किसान मन चो गोहडी चो संगे मैं कारली गॉव गेले। हुता जैविक खेती करते किसान मन ले भेंट करले। जो उत्साह हुन मन चो मन ने आसे, जैविक खेती चो जो बडे़ रूप ले होयसे, हुन पहिल केबे नी होउन रली।
 •  हुन मन जैविक खेती ले उपजालो चाउर मोके भेंट करला, अउर मोके लागली कि ये किसान मन चो मेहनत अउर मसागत चो फल आय, अउर आज हुन मन चो जैविक खेती ले उपजतो बिती जो फसल आसे, जो चाउर आसे, हुन न केवल छत्तीसगढ़ में बल्कि हिन्दुस्तान चो दुसर राज्य मन ने बिक्री होयसे। मॉग इतलो आसे, कि लोग उपजाउ नी सकसोत।
 •  मोके लागेसे कि आमन मन गरीब मन के चाउर देतो चो जेबे योजना शुरू करलु अउर चाउर आमी बाटुसे तो लोग मन के जानुक नी होये कितलो खुशी होयसे, मान्तर मोके जेबे ये कारली गॉव चो लोग मन जैविक खेती ले उपजालो चाउर दिला तो मैं भावुक होउन गेले, अउर मोके लागली ये छत्तीसगढ़ चो किसान मन चो परिश्रम मसागत आय, हुन मन चो आपलोपन आय।
 •  हुन मोडरी चो दिलो चाउर, हुन मन चो दिलो कावंड मोके लागेसे, कि ये पहचान आय हुन मन चो मेहनत मन चो, अउर हुन मन जरूर देश ने गोठोक नुवा पहचान बनातो ने सफल होदे।
 •  बडे़डोंगर, कोण्डागॉव मैं गेले हुता गोटोक मेहरार अस्सी बरख ले खुबे उमर चो शूलमती माता ले मोचो भेंटघाट होली, हेलीपेड ने मोचो ले भेंट करू ईली। मैं संागले कोन बिती आवेदन धरून ईलासाहास, आपन चो काय काम आसे?
 •  तो हुन सांगला मैं आवेदन धरून नी ईलेसे मैं सिर्फ आपन संगे भंेट करू ईलेसे अउर ये सांगुक ईलेसे कि आपन आमन मन काजे जोन योजना मन के लागू करलासाहास, चाउर मिरेसे, चना मिरेसे, लोन मिरेसे, मैं तो आजी सिर्फ आपन के धन्यवाद आरू आशिर्वाद देउक ईलेसे कि मॉ दंतेश्वरी चो आशिर्वाद ले आपन सफल हुआ अउर आजी सिर्फ मैं 30 किलोमीटर चलुन भाति आपन चो संगे भेंट करूक येता तक ईलेसे।
 •  असन प्रसंग आमी सबके भावुक करून देउआत, लागेसे कि लोग मन चो दिल ने कहाये नहाले कहाये सरकार चो योजना मन चो प्रति गोटोक सार्थक सकारात्मक सोच आसे, जे आमन मन के आगे बढायेदे। असने प्रकार बीजापुर जिला चो तिमेड़गॉव ने जे महाराष्ट्र चो सीमा ले लगलीसे, 250 करोड़ रूपया लागत चो पुलिया बनलो काजे महाराष्ट्र अउर छत्तीसगढ़ चो लोग मन ने उत्साह आसे, अउर ये 250 करोड़ चो ये पुलिया छत्तीसगढ़ के न केवल महाराष्ट्र ले जोड़ेदे बल्कि आन्ध्रप्रदेश ले बले जोड़ेदे। ये गोटोक अनुभव रली जे गॉवकारी मन चो संगे आमन मन बाटलू।
 •  भेज्जी-इंजरम सड़क ने मैं आपले खुद मोटर सायकल ने गेले। ये सड़क चो पाछे नक्शल हिंसा ले जे पीड़ीत परिवार आसे बोहडून एउन जे भेज्जी ने फेर ने बसला, हुन 75 परिवार मनले भंेट करून मोके लागली कि गॉव बोहडून कसन बसुआय।
 • गॉव ने बोहडून एउन बसतो चो हरीक काय होउ आय, हुन मन भेज्जी देवी चो मंदिर मोके दखाला, अउर मोके सड़क दखाते सांगला कि ये सड़क चो बनातो काजे आमचो 07 जवान शहिद होला 50 ले आगर आई.डी. हुन सड़क ले निकराला, तो मोके लागली ये सड़क ने मोटर साइकिल ने चलुन ये तो अनुभव करतोरासे, कि हुन शहिद होलो लोग मन के सेलूट आमी सिर्फ कसन करूक सकुऑव कि हुन सड़क ने चलुन मसहुस करूं। कितले मसागत ये सड़क चो बनातो काजे करलोर होलीसे।
 • ये जिद आय आमचो लोग मन चो हुन गॉवकारी मन चो, आमचो पुलिस चो जवान मन चो अउर भेज्जी -इंजरम सड़क बनातो लोग मन चो, कि हुन मन 28 किलोमीटर सड़क बनाउन दिला।
 • मैं हुन मन के गोठ बले दिलेसे, कि जेबे ये 28 किलोमीटर सड़क पूरा कांक्रीट ले बनुन जायदे तेबे बोहडून मैं एक हार फेर येयेंदे।
 •  मैं अबूझमाड़ गेले अबूझमाड़ चो दूरीया अंचल ने गॉव बिता मन चो मंजारे बसुन हुन मन चो समस्या मन सुनते रहे। मोके लागली ये मन चो सबले बड़े जरूरत बिजली चो आय। 53 गॉव ने बिजली अमरातो काजे जेबे मैं घोषणा करले तो हुन मन चो मुंहचो चमक दखून मोके लागली कि अबूझमाड़ ये चो बाट दखते रहे।
 • आमन मन ‘‘लोक सुराज अभियान’’ दूई ठन बड़े मतलब चो निर्णय नीलू जेचो सकारात्मक प्रतिक्रिया मिरली। सबले पहिल आमन मन बललू कि गॉवकारी मन चो सबले बड़े समस्या जे के आमन मन ‘‘लोक सुराज’’ आरू ‘‘ग्राम सुराज’’ ने दखलू।
 • पटवारी ले नक्शा, खसरा अउर बी- वन चो नकल मिरतोने हुन मन के कितलोये महिना बुलुक पढ़ते रहे। येदाये आमन मन निर्णय निलू कि छत्तीसगढ़ चो जमाये किसान मन अउर सपाय लोग मन चो येतो बिती 03 महिना भीतरे सपाय चो खसरा, नक्शा अउर बी.-वन चो नकल पटवारी बिन पैसा चो देउआत। हुन मन चो गॉव मन ने अउर पंचायत मन ने बसुन भाति देउआत।
 • गॉवकारी मन के असन ने संतोष होउआय, कि पटवारी आमचो गॉव ने एउन भाति आमके बी वन, नक्शा, खसरा चो नकल देयदे। दूसर आमन मन गोटोक बडे़ सोच के नेउन गोटोक नुवा योजना चो क्रियान्वयन करलुसे। गॉव ने अबादी जमीन चो पट्टा लोग मन के मिरूक सकली से, आमन मन बललू से, कि आमी येई योजना चो शुरूवात करूसे। येदाय
 • गांव बिता मनके हुन मनचो आबादी भुईं चो पट्टा बले हुन मनके बिना पैसा चो बनाऊंन देउआत।

महिला उद्घोषक-
माननीय प्रधानमंत्री साहेब राजनांदगॉव ने इलो बेरा प्रदेश ने जन औषधि केन्द्र चो शुभारम्भ करून रला, एचो काय फायदा आसे डॉक्टर साहेब?


डॉ. रमन सिंह चो जवाब

 •  हव ! जमाय प्रदेश ने काई नाहलो ने हर ब्लाक मुख्यालय ने आमन मन 108 जन औषधि केन्द्र शुरू करून दिलूसे। जन औषधि केन्द्र ने येेता बडे़ कम्पनी (ब्राण्डेड) मन चो दवई मन आधाले आधा दाम (चौथाई) ने 400 परकार चो जेनेरिक दवई मन आसोत। इतलो बडे़ संख्या ने जनऔषधि केन्द्र खोल्लो बिता छत्तीसगढ़ असन लागे से देश चो गोटकी राज्य आय।
 • ये जेनेरिक दवई मन चो गुण उसने आय, जसन कोनी महंगा बडे़ कम्पनी (ब्राण्डेड) दवई चो रहुआय। तो मैं जनता- जनार्दन ले गुहार करेसे  कि   जनऔषधि  केन्द्र  चो  बारे  ने  बसुन-मिलुन-मिसुन
 • गोठियावोत। जे के दवई घेनतो चो जरूरत आसे या फेर जेचो घर ने कोनी बिमार आसे हुन के ये केन्द्र चो बारे में सांगा अउर उनके असन विश्वास दिया कि ये केन्द्र ने मिरतो बिती दवई जेनेरिक दवई खुब सस्ता रहुआय। असन ने आपन मन चो पैसा बाचेेदे, जे चो उपयोग दुसर काम मन ने करूक सकासे।
 • मैं डॉक्टर मन ले बले बिनती करेसे कि खुबेले खुबे जेनेरिक दवई लिखोत, उसन ने गरीब मन चो पैसा बाचो अउर हुन मन अच्छा बले रहोत।

पुरूष उद्घोषक-
    

 • डॉ रमन सिंह साहेब काली खुबे बडे़ तिहार ‘‘अक्षय तृतीया’’ जेके छत्तीसगढ़ ने अक्तई बलुआत। असन बेरा ने आपन सुनतो लोग मन के काय बलुक चाहासे?

डॉ. रमन सिंह का जवाब-

 • अक्तई आमचो छत्तीसगढ़ काजे सबले बढे तिहार आय। जे अक्तई चो दिन बिना मुहरत दखलो, बिना पूछलो, जमाय परकार चो शुभ काम आमचो छत्तीसगढ़ ने करूआत। ए असन दिन आय कि मुहरत आउर तिथि दखतो जरूरत नी पडे़। अक्तई चो तिहार बेरा ने मय सपाय छत्तीसगढ़वासी मनके बधाई देयेंसे। गोठोक गोठ चो चिंता आमके करतोरे आय कि अक्तई चो दिन दखुवांऊ कि खूबे बड़े संख्या ने पिला बिया बले होउआय। एचो काजे मय तुमनले गुआर करेंसे कि पिला बिया चो चलन के छत्तीसगढ़ ले पुइत्रे सारतो अभियान तुमी सपाय चलालोन,े तुमी सपाय चो मदद ले आऊर जरूरत पड़लोने सरकार चो मदद ले ए परकार चो इंतजाम करूक होलीसे कि छत्तीसगढ़ ने ए दिन ने गोठोक बले पिला बिया नी हो। तेबे गोठोक आदर्श राज्य छत्तीसगढ़ बले बनुक सकेदे।
 •  21 मई के येई महिना ने बुद्व पूर्णिमा बले आय। असन बेरा ने मय गौतम बुद्व के पाय पढुन जुहार करेसे अउर आपन सपाय के सांगुक चाहेंसे कि गौतम बुद्व दया- मया अउर मनुकता चो जे बाट के दखाउनरला, हुन बाट ने चलुन भाति आपलो जीवन के सार्थक बनावां।
 • आमचो काजे खुबे गौरव चो गोठ आय, कि माह प्रभु बल्लभाचार्य चो जनम ठान आमचो प्रदेश चो चम्पारण्य ने आसे। येई महिना हुन चो जनम दिन चो बेरा ने मैं हुन चो पवित्र नांव के सुरता करंेसे। सेन महराज, भगवान परशुराम, शंकराचार्य चो जनम दिन चो बेरा ने ये मन के बले जुहार करेंसे, अउर आपन सबचो सुख शांति अउर प्रदेश चो बाढ़ती काजे आर्शिवाद मांगेसे।
 • येदाये चो प्रसारण ने आपन मन चो संगे कई नुवा विषय उपरे गोठ-बात करेंदे। तेबे -तक काजे जय जोहार, जयहिन्द, जय छत्तीसगढ़।

महिला उद्घोषणा-

 • सुनतो लोग मन येदाय मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह साहेब ले आमचो फेर भेटघांट होयदे- 12 जून केे।
 • सपाय सुनतो लोग, आपन खूबे मन देउन येई कार्यक्रम के सुनासाहास। येचो जरिया ने खुबे असन मन के भावतो अउर जरूरी जानकारी आपन मन के मिरूआय, जेके धरून गोटोक मनके भावतो शुरूआत आजले करूकजाउसे, जेमे आपन मन के गोटोक सवाल चो जवाब देतोर होयदे।

 

 • सवाल आय-

व जनऔषधि केन्द्र ले कौन दवई मिरेदे?
A.   जेनेरिक            B. ब्राण्डेड
आपलो जवाब देतो काजे आपलो मोबाईल चो मेसेज बाक्स ने फ। लिखा अउर स्पेस देउन ।ण् नहाले ठण् जो बले आपन के सही लागेसे, हुन गोटोक अक्षर लिखुन 7668-500-500 नम्बर ने पठाउन दिया।


---000---

Date: 
9 May 2016 - 6pm